Laskmine

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Laskmise juhend TULEMUSED

 1. Eesmärk

Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad laskjad.

 1. Ajakava ja koht

30. augustil 2023 Kaitseliidu Valgamaa Maleva Metsniku lasketiirus (Valga vallas Jaanikese külas). Võistluste algus kell 11.00.

 1. Osavõtjad ja võistlusklassid
  1. Iga asutus saab võistlustele välja panna kuni 12 sportlast
  2. Võisteldakse eraldi meeste ja naiste arvestuses
 1. Võistlustingimused ja korraldus

Pärast eelregistreerimist annab korraldaja asutustele laskmisvahetuste järjekorra nimekirjad ja kellaajad, millele vastavalt võistlejad oma etteaste sooritavad.

 1. Võistluste reeglid
 • Püstoli kaliiber: 9 mm
 • Püstoli harjutustes võib kasutada teenistuspüstoleid ja isiklikke püstoleid kaliibriga 9,0 mm. Püstolite tehasekonstruktsiooni muuta ei tohi, sportkäepidemeid kasutada ei tohi. Püstolikuke vinnastamiseks vajalik jõud, mõõdetuna dünamomeetrilise kaaluga päästiku kaare keskkohalt, ei või olla alla 1,5 kg. Kasutada tohib vaid lahtist sihikut. Optika ja punatäpi kasutamine keelatud.
 • Distants: 25 meetrit
 • Märkleht: ISSF „sportpüstoli ringmärk“
 • Laskeasend: püsti, püstolihoid vaba (lubatud kahe käega)
 • Laskude arv: 5 proovilasku ning 6×5 võistluslasku
 • Lastakse paber sihtmärki (või elektroonilisse lehte- kui tekib läbiviijatel võimekus)
 • Laskemoona, nägemis- ja kuulmiskaitsmed tagavad võistlejaid lähetavad asutused
 • Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest. Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks viimase seeria (10 lasku) tulemus- seejärel enim kümneid; üheksaid jne. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunike kogu
 • Iga seeria (5 lasku) sooritamiseks aega 5 min
 • Tulejuhtimine on keelatud
 • Vaatetoru võib võistluste ajal kasutada enda laskude vaatlemiseks
 • Võistluspaigas on võistleja kohustatud tutvuma ohutusreeglitega ja andma selle kohta allkirja
 • Laskmise ajal peab võistleja kasutama nägemis- ja kuulmiskaitsmeid
 • Võistluste juhib kohtunike kogu – mille määrab Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik
   1. Registreerimine

  Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

    1. Võistkondlik arvestus

  Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Asutuse ülejäänud võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt.

    1. Autasustamine

  Autasustatakse individuaalselt kolme paremat mees- ja naislaskurit medaliga. Autasustamine toimub võistluspaigas pärast võistluste lõppu.

    1. Vaidluste lahendamine

  Peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid.

  Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu.

  Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

    1. Muu

  Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

  Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

  Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

  Teenistuspüstolist laskmise peakohtunik

  Ants Kronberg

  ants.kronberg@kaitseliit.ee

  59421/5074560