Laskmine

LASKMISE TULEMUSTE_TABEL_


1. Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad laskjad.

2. Ajakava ja koht
13.augustil Kaitseliidu Sakala Maleva Väluste lasketiirus (Viljandi vallas Mõnnaste külas). Võistluste algus kell 10.00.

3. Osavõtjad ja võistlusklassid

  1. Iga asutus saab võistlustele välja panna kuni 15 sportlast;
  2. Võisteldakse eraldi meeste ja naiste arvestuses

4. Võistlustingimused ja korraldus

Pärast eelregistreerimist annab korraldaja asutustele laskmisvahetuste järjekorra nimekirjad ja kellaajad, millele vastavalt võistlejad oma etteaste sooritavad.

5. Võistluste reeglid

 • Püstoli kaliiber: 9mm
 • Püstoli harjutustes võib kasutada teenistuspüstoleid ja isiklikke püstoleid kaliibriga 9,0 mm. Püstolite tehasekonstruktsiooni muuta ei tohi, sportkäepidemeid kasutada ei tohi. Püstolikuke vinnastamiseks vajalik jõud, mõõdetuna dünamomeetrilise kaaluga päästiku kaare keskkohalt, ei või olla alla 1,5 kg. Kasutada tohib vaid lahtist sihikut. Optika ja punatäpi kasutamine keelatud.
 • Distants: 25 meetrit;
 • Märkleht: püstoli ringmärk;
 • Püstolihoid: vaba;
 • Laskude arv: 5 proovilasku ning 4×5 võistluslasku;
 • Lastakse elektroonilisse sihtmärki;
 • Laskemoona, nägemis- ja kuulmiskaitsmed tagavad võistlejaid lähetavad asutused;
 • Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest. Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks sisekümnete arv. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunike kogu;
 • Proovilaskudeks on aega 3 minutit;
 • Võistluslaskudeks on aega 5 minutit 5 lasu sooritamiseks;
 • Tulejuhtimine on keelatud;
 • Vaatetoru võib võistluste ajal kasutada enda laskude vaatlemiseks;
 • Võistluspaigas on võistleja kohustatud tutvuma ohutusreeglitega ja andma selle kohta allkirja;
 • Laskmise ajal peab võistleja kasutama nägemis- ja kuulmiskaitsmeid.

6. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Asutuse ülejäänud võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt.

8. Autasustamine

Autasustatakse individuaalselt kolme paremat mees- ja naislaskurit. Autasustamine toimub võistluspaigas pärast võistluste lõppu.

9. Vaidluste lahendamine

Peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid.

Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu.

Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

10. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VI Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.

Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Teenistuspüstolist laskmise peakohtunik

Kaido Toomemägi

Kaido.toomemägi@kaitseliit.ee

59221/5348 0764