Üldjuhend

Spordimängude eesmärk

Populariseerida sportlikke ja tervislikke eluviise Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevates asutustes, samuti nende partnerorganisatsioonides ning selgitada välja jõustruktuuride spordimängude parimad sportlased ja võistkonnad.

Aeg ja koht

Jõustruktuuride VII spordimängud toimuvad 12.-13. augustil 2021 Viljandis ja selle lähistel. Iga spordiala toimumisaeg ja koht määratakse spordiala juhendiga. Ajakava täpsustatakse pärast võistlejate arvulist registreerimist. Mandaat esimesel päeval kell 10.00-11.00, enamike võistluste algus kell 12.00, teisel päeval võistluste algus kell 10.00.

Võistluspaikade vahelise transpordi, nõuetekohase parkimise ja sportlase osalemise võistluspaigas korraldab iga asutus ise.

Eelregistreerimine ja registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee. Registreerimine on avatud 18.05.2021 – 20. 06.2021. Pärast registreerimise lõppu on ainult asutuste spordikoordinaatoril koostöös korraldajatega võimalik osalejaid muuta või lisada.

Spordialad

Asutustevahelise punktiarvestuse spordialadest on kavas jalgpall, saalikorvpall (3×3), rannavõrkpall,  sulgpall, vigursõudmine, kergejõustik, orienteerumine, jalgrattakross, kabe, teenistuspüstolist laskmine, discgolf, ujumine, jõuraja läbimine, jõu kahevõistlus ja jooksukross. Spordialade juhenditega saab tutvuda spordimängude kodulehele  www.jsport.ee.

Osalejad

Osalevad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevad asutused, samuti nende partnerorganisatsioonid.

Tingimused osalejatele

Osaleda võivad asutuste täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad, kaadrikaitseväelased, ajateenijad, abipolitseinikud ja teised vabatahtlikud, ametnikud, õppeasutuste õppurid ja Kaitseliidu malevlased.

Osavõtumaks

Võistlustest osavõtumaks on 25.-eur/inimene. Mitmel alal osalemise eest täiendavat tasu ei võeta. Pärast spordimängude toimumist vormistavad korraldajad vastavalt asutuse poolt osalenud inimeste arvule igale osalevale asutusele osavõtumaksu arve.

Majutuse broneerib ja tasub iga asutus ise oma osalejate eest. Küsimuste korral võtta ühendust toimkonna haldusjuhiga Hindrek.Helm@smit.ee.

Võistluste avamine ja lõpetamine

Võistluste avamistseremoonia algab rongkäiguga Viljandi spordihoone eest kell 11:00 ja avakõned toimuvad Viljandi staadionil. Asutustel palun riietuda võimalusel ühtsesse võistlusvormi ning rongkäigul võib kasutada lippe või muid sümboolikat. Rongkäigule on kaastaud PPA orkester.

Õhtune üritus on planeeritud 12. augustil algusega kell 19:00.

Võistluste lõpetamine toimub Viljandis 13. augustil pärast kõigi võistlusalade lõppu. Pidulikku rivistust / lõpetamist ei toimu.

Üldtingimused

Iga spordiala võistlustingimused, osalejad, võistluskoht ja aeg määratakse konkreetse spordiala juhendiga. Kõik võistlused toimuvad võistlusmääruste alusel. Juhendis reguleerimata küsimustes langetab otsuse konkreetse spordiala peakohtunik või peakorraldaja.

Kõik protestid tuleb esitada ala peakohtunikule (vajadusel kaasataks peakorraldaja) 30 minuti jooksul pärast spordiala lõppu või vastavalt spordiala juhendis sätestatule.

Võistlustulemuste arvestus

Iga spordiala paremusjärjestus kehtestatakse vastava spordiala juhendiga. Asutuste vahelisesse spordimängude üldarvestusse lähevad kõigi spordialade kohapunktid järgnevalt:

I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …10. koht ja kõik järgmised kohad 1 punkt.

Spordialade kohapunktid summeeritakse, suurima punktisumma saavutanud asutus on VII jõustruktuuride spordimängude üldvõitja. Võrdse punktisumma korral mitme asutuse vahel arvestatakse kõrgemate kohtade arvu. Eriauhinnaga tunnustatakse ka 5 kõige väiksema osalejaskonnaga asutusest kõige kõrgema koha saavutanut.

Autasustamine

Individuaalalade kolme paremat sportlast igas vanuseklassis autasustatakse medalitega. Võistkonnaaladel autasustatakse parimat võistkonda medalitega. Üldarvestuse kolme paremat asutust autasustatakse karikatega. Võistlusalade autasustamine toimub kohe vahetult pärast võistlust või õhtuse tseremoonia käigus, teisel päeval kas vahetult pärast võistlusala lõppu või jõustruktuuride spordimängude lõpetamisel (probleemide korral edastatakse auhinnad läbi asutuste spordijuhtide).

Võistlustest osavõtjate kohustused

Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt, järgima võistluspaiga sisekorda ning käima heaperemehelikult ümber vara ja vahenditega. Spordirajatistes on keelatud kasutada alkoholi ja tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega. Järgima peab riietuse korrektsust ning vahetusjalatsite kasutamise nõudeid.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.

Võistlustel olles vastutab iga võistleja oma tervisliku seisundi eest ise ning peab kasutama olenevalt spordialast vajalikke kaitsevahendeid (kiiver, kaitseprillid jne.) Korraldusmeeskond on taganud Viljandisse ka meditsiinilise abi erakorralisteks juhtumiteks, kuid palun kõigil hoida enda ja teiste tervist.

Viiruse oht ei ole veel möödas, mistõttu palume osaleda võistlustel vaid siis, kui tunnete ennast täiesti tervena. Kõigil kohaletulnutel palume järgida vajadusel harjumuspäraseid reegleid ehk kanda maski, hoida distantsi ja puhastada käsi. Eesmärk on kaitsta teisi osalejaid ja iseennast. Korraldusmeeskond on planeerinud osalejatele ka ühekordsete testide kasutamise võimaluse.

Nimetatud reeglite rikkumise korral on võistluste korraldajal/kohtunikul õigus võistleja või võistkond võistluselt eemaldada.

Korraldajad

Jõustruktuuride VII spordimängud korraldavad Siseministeerium (edaspidi SIM) koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) ja Häirekeskusega (HÄK) ning korraldajate esindajad on:

Raino Sepp (projektijuht) – Raino.Sepp@siseministeerium.ee, 5332 2573

Veiko Ristissaar (spordijuht) – Veiko.Ristissaar@siseministeerium.ee, 5197 9551

Johanna Annamaa (kommunikatsioonijuht) – johanna.annamaa@siseministeerium.ee, 5561 4453

Hindrek Helm (haldusjuht) – hindrek.helm@smit.ee, 5332 5994

Dmitri Pauts (IT juht) – Dmitri.Pauts@smit.ee, 5349 777